Zmiany w systemie rozliczeń net-billing. Fotowoltaika bardziej opłacalna

Proponowane zmiany w zasadach net-billingu

Net-billing to system rozliczania energii elektrycznej, w którym prosumenci (osoby lub
przedsiębiorstwa produkujące energię elektryczną, np. z paneli fotowoltaicznych) są rozliczani za
różnicę między ilością energii, którą wyprodukowali i oddali do sieci, a ilością energii, którą
pobrali z sieci. W ostatnich latach w wielu krajach, w tym w Polsce, zasady dotyczące net-billingu
ulegały zmianom. Projekt nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii zakłada duże
zmiany w zasadach rozliczeń dla prosumentów.
Co się zmienia?
– Przejście na rozliczanie według godzinowych cen energii będzie dobrowolne.
Prosumenci,
którzy rozliczają się w net-billingu, będą mogli to zmienić.
Zachętą do zmiany systemu
rozliczenia będzie możliwość zwiększenia wartości zwrotu niewykorzystanych przez
prosumenta środków za wprowadzoną do sieci energię elektryczną w okresie kolejnych
12 miesięcy (tzw. nadpłaty) do 30 %.
– Pozostanie przy dotychczasowym sposobie rozliczeń, skutkuje tym, że wysokość zwrotu
nadpłaty nie ulegnie podwyższeniu i jak dotychczas wynosić będzie do 20 proc. wartości
energii elektrycznej wprowadzonej do sieci w miesiącu kalendarzowym, którego dotyczy
zwrot nadpłaty.
– Proponowane zmiany mają zakładać zmianę mechanizmu rozliczeń prosumentów
w systemie net-billing poprzez zwiększenie wartości depozytu prosumenckiego dotyczącego
danego miesiąca kalendarzowego o współczynnik korekcyjny 1,23 i jej przyporządkowanie do
konta prosumenckiego w kolejnym miesiącu kalendarzowym. Prognozuje się, że skutkiem tej
zmiany będzie wzrost opłacalności rozliczeń w systemie net-billing, poprzez zmniejszenie
różnicy między rynkową ceną energii dla prosumenta energii odnawialnej, a oferowaną
stawką z taryfy operatora.
– Dzięki nowym zmianom zmniejszy się ilość korekt na fakturach, gdyż próg kwoty rynkowej
ceny energii elektrycznej ma zostać podniesiony do 2%.
Jeszcze nie wiadomo, czy nowelizacja w takiej formie wejdzie w życie. Dlatego warto
na bieżąco obserwować powyższy temat.
Skontaktuj się z nami